FAQs Complain Problems

७६/७७

रोजगार संयोजकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची

दस्तावेज: 

PMEP Google Drive मा प्रविष्‍ट कार्यक्रमहरु

जुनीचाँदे गाउँपालिकामा प्रधानमन्‍त्री रोजगार कार्यक्रमको अध्यावधिक लाभग्राीहरुको विवरण

दस्तावेज: 

गाउँपालिकाको ईमेल ठेगानाहरु

दस्तावेज: 

कर्मचारी अध्यावधिक विवरण

Pages