FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एकद्बार संकट व्यावस्थापन केन्द्र निर्देशिका , २०७७ ७९-८० 04/09/2024 - 11:00 PDF icon एकद्बार संकट व्यावस्थापन केन्द्र निर्देशिका ,२०७७
मुख्यमन्त्री दलित आय आर्जन प्रवर्दन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८।७९ 04/08/2024 - 11:57 PDF icon भुख्मभन्त्री दलरत आम आजजन प्रवर्द्जन कामजक्रभ सञ् चारन कामजववलध, २०७८
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुगमन मुल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशिका जुनिचााँदे गाउँपालिका २०७८ ७८।७९ 11/24/2022 - 11:37 PDF icon MES Guideline_Junichnade RM_2078.pdf
स्वास्थ्य संकट एवं विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना ७८।७९ 11/24/2022 - 11:32 PDF icon HEDPRP_Junichande RM_2078.pdf
जुनीचाँदे गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई निती २०७८ ७८।७९ 11/24/2022 - 11:29 PDF icon Health Policy_Junichande RM_2078.pdf
जुनिचाँदे गाउँपालीका कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 04/16/2021 - 22:26 PDF icon जुनीचाँदे राजपत्र कर्मचारी प्रोत्साहन pdf.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७३ ७६/७७ 05/15/2020 - 04:18 PDF icon Ambulance Service Guideline (1) (1) 2073.pdf, PDF icon Ambulance_Nirdesika.pdf
विपन्‍न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका २०७५ ७६/७७ 05/15/2020 - 04:13 PDF icon विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका,२०७५.pdf
जुनीचाँदे गाउँपालिकाको बैंक खातामा छोरी सुरक्षा जीवन भरी कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 02/12/2020 - 09:10 PDF icon जुनीचाँदे गाउँपालिकाको वैक खातामा छोरी सुरक्षा जीवन भरी.pdf१.pdf
बैक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरी कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि ७६/७७ 01/28/2020 - 10:13 PDF icon बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf

Pages